Indeksi i Integritetit Publik
Pavarësia juridike
Barra administrative
Tregtia e hapur
Transparenca e buxhetit
Qytetaria digjitale
Liria e shtypit
INSTITUCIONE TË FUQISHME, MË PAK KORRUPSION
Indeksi i Integritetit Publik vlerëson vendet dhe cenueshmërinë e tyre nga korrupsioni, si dhe kapacitetet e tyre për ta luftuar atë.
Një shifër më e lartë tregon më pak korrupsion
Burimi: Qendra Kërkimore Evropiane Kundër Korrupsionit dhe Shtet-ndërtimit
Bosnja dhe Hercegovina
INSTITUCIONE TË FUQISHME, MË PAK KORRUPSION