ORSÝET
Orsýetiň täze “S-400” howa goranyş raketa sistemasy häzirki wagt özüniň günbatar serhetlerinde ýerleşdirildi. Ony öndürijiler bu sistemanyň “häzir we gelejekde howadan abanjak howplary” ýok etmäge ukyplydygyny öňe sürýärler.
SIRIÝA
S-400 Tassyklanan uzaklygy: 250 km Tassyklanmadyk uzaklygy: 400 km  
S-300 Uzaklyk: 150-200 km  
UKRAINA
2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Leningrad regionynda “S-400” sistemasynyň iki sanysy ýerleşdirildi.
BELARUS
ERMENISTAN
S-400
Raketa atyjy
Uzak aralyga gözegçilik edýän radar
2. Tutujy radar Bu radar sistemasy duşmanyň howa gämisini tutýar
Tutujy radar
Dolandyryjy ulag
3. Ýok etmek Nyşananyň ýeri anyklanandan soň, raketalar atylýar
“5P85CE2” belgili raketa atyjy sistemasy dolandyrylýan dört zenit raketasyny saklap bilýär
2016-njy ýylyň 12-nji awgustynda Orsýet Krymda “S-400” sistemasyny ýerleşdirdi
1. Anyklamak Uzak aralyga gözegçilik edýän radar duşmanyň howa gämisiniň ýerleşýän ýerini anyklaýar
S-300 Uzaklyk: 150-200 km  
Çeşme: Urşy öwreniş instituty, “Raspletin”
ORSÝETIŇ HOWA GORANYŞ SISTEMASY
“S-400” gury ýer güýçlerindäki ýer-howa raketa sistemasy bolup, ol dört ýa-da ondan hem köp elementlerden ybaratdyr.