Ilatyň bitewilik indeksi
Sud pudagynyň garaşsyzlygy
Administratiw çäkler
Söwdanyň aç-açanlygy
Býujetiň aýdyňlygy
Elektron-raýatlyk
Media azatlygy
BERDAŞLY INSTITUTLAR WE KORRUPSIÝANYŇ AZALMAGY
“Ilatyň bitewilik indeksi” topary ýurtlaryň korrupsiýa gorawsyzlygy we ondan başyp çykmak ukyplylygy barada hasabat çap etdi.
Ýokary görkeziji korrupsiýanyň derejesiniň pesdigini alamatlandyrýar
Çeşme: Ýewropanyň korrupsiýa garşy we döwlet gurluşygy boýunça ylmy-barlag merkezi
Bosniýa-Gersogowina
Ilatyň bitewilik indeksi
STRONG INSTITUTIONS, LESS CORRUPTION